Yazım Kuralları

BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmaların, APA 7 atıf sisteminin yazım kuralları kapsamında hazırlanması talep edilmektedir. Aşağıda verilmiş olan kurallar dışındakilerine APA 7 resmî sitesinden (https://apastyle.apa.org/) ulaşmanız tavsiye edilmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalarda öncelikle etik kurallara dikkat edilmesi, çalışmanın aşağıda belirtilen APA 7 yazım kuralları ve sistemdeki makale şablonuna uygun hazırlanması gerekmektedir. Bu kurallar kapsamında sisteme çalışma yüklenirken Etik Beyan Formu, Telif Hakkı Formu, Yazar Bilgi Formu, İntihal Raporu ve Etik Kurul İzni (gerekli hâllerde) yüklenmelidir.

Çalışmadaki başlık, öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve sayfa düzeni için “Makale Şablonu”na bakınız.

A. Metin İçi Kaynak Gösterme

 • BURANA - Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek makaleler en fazla 10.000 kelime olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makaleler, Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerinden herhangi biriyle yazılmışsa Türkiye Türkçesi Özet (200-250) kısmı önce verilmeli; İngilizce veya Rusça yazılmış ise İngilizce Abstract kısmı önce konulmalıdır. 
 • Türkiye Türkçesi, Türk Lehçeleri ve Rusça olan makalelere İngilizce Extended Abstract (750-1.000) yazılması gerekmektedir. Ancak İngilizce yazılan makalelere Extended Abstract yazılmasına gerek yoktur.
 • Tek yazarlı alıntılar metin içinde şu şekilde olmalıdır. Ör. (Gün, 2022, s. 1249)
 • Alıntıya birden çok kaynak gösterilmesi durumunda, parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni tarihli olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır. Ör. (Oğuz, 1990; Elçin, 1997 ve Ekici, 2004).
 • Yazarın aynı yıl yayımlanmış birden çok yayını olması durumunda metin içinde kullanımı şu şekilde olmalıdır. Ör. (Dundes, 1980a, s. 5) … (Dundes, 1980b, s. 23)
 • İki yazarlı gösterimde her iki yazarın soyadı yazılmalıdır. Türkçe kaynaklarda “ve” bağlacı, yabancı dilde yazılan kaynaklarda ise “and” bağlacı kullanılmalıdır. Ör. (Arslan ve Köktürk, 1999, s. 17).
 • İkiden fazla yazarlı kaynaklarda, birinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Ör. (Hacıyeva vd., 1999, s. 82).
 • Yazarın adı metinde cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfa numarasının belirtilmesi yeterlidir. Ör. Çobanoğlu’na (2000, s. 315) göre veya Çobanoğlu’na göre … (2000, s. 315).
 • Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeden az alıntılar metin içinde, daha uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1,0 (tek) satır aralığıyla 11 punto yazılmalıdır.
 • Metin içi sözlük kullanımında şu yöntem kullanılmalıdır. Ör. (Türk Dil Kurumu, 2005, s. 1953)
 • Metin içi çevrim içi sözlük kullanımında şu yöntem kullanılmalıdır. Ör. (Türk Dil Kurumu, t.y.)
 • Resmî yayınların metin içi kullanımı şu şekilde olmalıdır. Ör. (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020) veya Türkiye İstatistik Kurumu (2020)
 • Metin içinde tablo kullanıldığında koyu bir şekilde “Tablo 1” (numaralar metin içinde sırayla) yazılmalı ve tablo başlığının her sözcüğü büyük harfle yazılmalıdır. Tablonun tamamında 11 punto ve 1,0 (tek) satır aralığıkullanılmalıdır. Alıntı ise derginin yazım kurallarına uygun olmalı ve tablo çizgileri sadece yatay şekilde olup iç bilgiler 11 punto olmalıdır.
 • Metin içinde fotoğraf kullanıldığında koyu bir şekilde “Fotoğraf 1” (numaralar metin içinde sırayla) yazılmalı ve fotoğraf başlığı italik olarak her sözcüğü büyük harfle yazılmalıdır. Alıntı ise derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Metin içinde şekil kullanıldığında koyu bir şekilde “Şekil 1” (numaralar metin içinde sırayla) yazılmalı ve şekil başlığı italik olarak her sözcüğü büyük harfle yazılmalıdır. Alıntı ise derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 • Metin içinde sözlü kaynaklardan istifade edilmesi hâlinde şu yöntem kullanılmalıdır. Ör. … (KK-1)

B. Kaynakça Gösterimi

1. Kitaplar

Tek Yazarlı Kitaplar

Çobanoğlu, Ö. (2000). Âşık tarzı kültür geleneği ve destan türü. Akçağ.

İki Yazarlı Kitaplar

Kurnaz, C. ve Çeltik, H. (2013). Divan şiiri şekil bilgisi. Kurgan.

İkiden Çok Yazarlı Kitap

Hacıyeva, M., Köktürk, Ş. ve Paşayeva, M. (1999). Azerbaycan folklor ve etnoğrafya sözlüğü. Kültür Bakanlığı.

Editörlü Kitap

Özdemir, S. (Ed.). (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Pegem.

Çeviri Kitap

Giddens, A. ve Pierson, C. (2001). Modernliği anlamlandırmak. (M. Sağlam, S. Uyurkulak Çev.). Alfa.

Editörlü Kitap Bölümü

Günay, U. T. (1999). Osmanlı İmparatorluğu ve Türk halk kültürü. G. Eren (Ed.), Osmanlı Ansiklopedisi içinde (s. 23-50). Yeni Türkiye.

Birden Çok Baskısı Olan Kitap
Kafesoğlu, İ. (2016). Türk millî kültürü (40. bs.). Ötüken.

2. Süreli Yayınlar

Tek Yazarlı Makaleler

Yılmaz, O. (2014). “Toprak başa, baş toprağa” tarihî bir Türk kargışının klasik Türk şiiri’ne yansımaları. Millî Folklor Dergisi, (101), 171-181.

İki Yazarlı Makaleler

Yürümez, R. ve Aldemir, Ü. (2022). Hayru’l-Buldan (Oş) risalesi (çeviri yazı, ses bilgisi, şekil bilgisi). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 300-321. DOI: 10.29000/rumelide.1073919

İkiden Çok Yazarlı Makale

Gönen, M., Çelebi Öncü, E. ve Isıtan S. (2004). İlköğretim 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, (164), 7-35.

3. Ansiklopedi Maddesi

Kut, G. (1989). Ali Şîr Nevâî. TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 2, s. 449-453). TDV.

4. Sözlük

Türk Dil Kurumu. (2005). Yayım. Türkçe sözlük (10. baskı, s. 1953).

Türk Dil Kurumu. (t.y.). Güncel Türkçe sözlük. 16 Mayıs, 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

5. Sempozyum ve Kongre

Aksoy, Ö. (2015, Mayıs 6-9). Blagay’da bulunan Sarı Saltuk türbesi ve Sarı Saltuk etrafında oluşan veli kültü [Sözlü Sunum]. 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Saraybosna, Bosna Hersek.

6. Tezler

Gün, F. (2016). Hemedanlı Âşık Heyder ve hikâye repertuvarı üzerine bir inceleme [Yüksek lisans tezi, Kırklareli Üniversitesi-Marmara Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Gün, E. (2022). Adalet Ağaoğlu'nun romanlarının psikanalitik yöntemle incelenmesi [Doktora tezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

7. İnternet Kaynakları

Türk Psikologlar Derneği. (t.y.). Klinik psikoloji diploma tescili süreç takibi. 17 Şubat 2020’de https://www.psikolog.org.tr/tr/haberler/www/klinik-psikoloji-diploma-tescili-surec-takibi-x176/ adresinden edinilmiştir.

8. Resmî Yayın Kaynakları

Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İstatistiklerle çocuk (Yayın no. 4581). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul

9. Kitap Tanıtımı

Dergi, Türkoloji alanındaki nitelikli kitapların tanıtımına da yer vermektedir. Kitap tanıtımlarının da şablona uygun hazırlandıktan sonra makale takip sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Kitap tanıtımları baş editör ve ilgili alan editörlerinin nihai kararıyla yayımlanır.

10. Sözlü Kaynaklar

Kaynak Kişi-1: İsmet Uyan, Ankara 1965, İlkokul Mezunu, Memur. (Görüşme: 12.01.2022)

Not: Latin alfabesi dışındaki bir alfabe ile yazılan (Kırgız Türkçesi, Rusça vb.) kaynaklar listesi tamamen Latin alfabesi ile hazırlanmalıdır. Ör.

Yürümez, R. (2022). Morfologicheskiye yedinitsi oguzkogo yazika v chagatayskom yazike. Voprosy Istorii, 4(2), 166–175. https://dx.doi.org/10.31166/VoprosyIstorii202204Statyi54